Zakelijk autogebruik: 

Elke dag zijn er veel werknemers voor het uitvoeren van hun werkzaamheden onderweg met hun eigen of zakelijke (leaseauto). Of dit nu gaat om dienst- of zakelijke kilometers of voor woon- en werkverkeer, het ophalen van een lunch of deelname aan een personeelsuitje betekend voor de werkgever dat er een "zware" verantwoordelijkheid op hem rust. Door de vele uitspraken die door het hoogste rechtsorgaan (De Hoge Raad) zijn gedaan, is de aansprakelijkheid van werkgevers voor hun werknemers steeds verder aangescherpt. 

Goed werkgeverschap: 

Elke werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een veilige werkplek voor zijn werknemers. Voor een werknemer die afhankelijk is van een auto voor de uitvoering van zijn werk is een veilige vervoermiddel een eerste vereiste. De werkgever heeft echter ook de plicht om "Goed Werkgeverschap" te tonen. Hieronder wordt verstaan dat werknemers, in dit geval in het verkeer, beschermd moeten worden tegen het risico van het oplopen van schade. Goed Werkgeverschap wordt dan in de uitleg van de wet omschreven als het verzorgen van:

 • Training, coaching en instructie
 • Ingeval van schade voldoende financiële garanties voor de schade

Het belang voor de werkgever:

Elke werkgever heeft baat bij het beheersbaar houden van de kosten van mobiliteit in de organisatie. Het toenemende aantal incidenten en schades en de kosten hiervan hebben vaak verdergaande gevolgen zoals; premieverhoging, eigen risico's, verzekerbaarheid van het park. Daarnaast zijn er vaak bijkomende gevolgen en kosten door inzet-baarheid van werknemers, verzuim door ziekte, invaliditeit, stilstand en uitval. van het voertuig administratieve lasten en imagoschade.  

Welke rol is er voor de bestuurder weggelegd?

Uit de vele onderzoeken die over dit onderwerp zijn uitgevoerd blijkt dat er in 95% van alle schades en incidenten een menselijke handeling aan vooraf-gegaan is. Deze menselijke handeling of handelingen zijn niet alleen (mede) bepalend voor het ontstaan van het incident maar zijn ook vaak bepalend voor de totale omvang en gevolgen van het incident. Ook leren de onder-zoeken dat er zelden sprake is van opzet maar dat oorzaken als; gewoonte, onwetendheid, overschatting van het eigen kunnen  gebrek aan vaardighe-den aanleiding zijn voor het ontstaan van het incident 

De oplossingen: 

Secu Drive Training heeft voor de doelgroep van zakelijke bestuurders een pakket van trainingen ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het vergroten van het begrip veiligheid, het bewust deelnemen aan het verkeer, het actu-aliseren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Met het aanbieden van deze trainingen heeft de werkgever ook voldaan aan het verzorgen van trai-ning en instructie in het kader van goed werkgeverschap. De trainingen Bewust, Veilig & Vaardig zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar.   

De Bewust, Veilig & Vaardig trainingen bestaan uit de onderwerpen:

 • Verkeers- wet en regelgeving 
 • De taal van de weg
 • Gezond en Fit
 • Voertuigkennis 
 • ADAS systemen 
 • Voertuigbediening
 • Spiegelafstelling zit/stuurhouding
 • Stuurtechnieken 
 • Verkeersinzicht
 • Kijktechnieken
 • Voertuigbeheersing
 • Besluitvaardigheid 
 • Overige werknemers 
 • Economisch rijden 
 • Remtechnieken 
 • In en uitvoegen 
 • Inhalen autosnelwegen 
 • Ideale lijnen 

Het overzicht van de verschillende mogelijkheden van de trainingen Bewust, Veilig & Vaardig ziet u in de kolom hiernaast. Alvorens wij tot uitvoering van een training overgaan inventariseren wij eerst bij de opdrachtgever of er specifieke omstandigheden zijn die voor de uitvoering van de training belangrijk zijn. 

Wilt u meer weten over deze trainingen en wat die voor u kunnen betekenen neem contact met ons op of vul het informatieformulier in: